Öka reliabiliteten i dina rekryteringar

Att jobba kompetensbaserat med rekrytering syftar bland annat till att få mer underbyggda underlag för urvals- och anställningsbeslut. Reliabilitet har en stor påverkan och det finns flera sätt att öka reliabiliteten i rekryteringsarbetet. Josefin Malmer delar här med sig av några exempel.

Vad är reliabilitet? 

Innan vi går in på de delar du kan jobba med för att öka reliabiliteten så ska vi försöka förtydliga vad begreppet innebär. På Wikipedia förklaras det på följande sätt: 

"Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en mätning eller ett beteendevetenskaplig mätinstrument (ett prov) och används inom exempelvis mätteknik och psykometri. För att ett testresultat ska ha hög reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar ("test–retest-reliabilitet" eller repeterbarhet), och oberoende av vem som utför testet ("interbedömarreliabilitet"). Av reliabilitet följer inte att man har validitet, som innebär att testet mäter det som det är avsett att mäta. Däremot kan ett test eller en mätning inte ha högre validitet än reliabilitet. 

Reliabilitet avseende tester kan mätas på flera olika sätt. Vid test-retest-reliabilitet utför man upprepade mätningar på samma sätt, och mäter sedan samvariationen – korrelationen – mellan de olika mättillfällena. Det kan gälla antingen en persons svar på ett formulär, vilket är en typ av test-retest-reliabilitet, eller olika bedömares tolkning av någonting (till exempel när olika lärare rättar samma prov)."

Så begreppet reliabilitet har alltså att göra med kvaliteten vid mätningen. Man kan enkelt uttrycka det som konsistens eller replikerbarhet, vilket betyder att samma eller liknande resultat kan uppnås vid upprepade mätningar - även om det är en annan person som genomför mätningen.

6 tips på hur du ökar reliabiliteten

1. Använd strukturerade intervjufrågor. 

Med fördefinierade och strukturerade intervjufrågor kan du öka reliabiliteten genom att alla kandidater får samma frågor och bedöms mot samma kriterier. Här kan du läsa mer om hur du använder dig av en kompetensbaserad intervjuteknik

2. Använd bedömningsmallar.

Genom att använda bedömningsmallar eller skalor säkerställer du att du och andra som genomför bedömningen faktiskt bedömer kandidaterna mot samma kriterier och på samma sätt.

3. Utbilda och träna bedömarna.

Med utbildning och träning för bedömarna kan du öka reliabiliteten eftersom du på så sätt säkerställer att de har tillräcklig kompetens och erfarenhet av att bedöma kandidater.

4. Använd flera bedömare.

Genom att använda flera bedömare minskar du risken för personliga åsikter och fördomar från enskilda bedömare, och ökar därmed reliabiliteten.

5. Använd standardiserade test och bedömningsinstrument.

Med standardiserade test och bedömningsinstrument kan du öka reliabiliteten eftersom det säkerställer att alla kandidater bedöms på samma sätt och mot samma kriterier. Här kan du få lära dig hur du använder vårt kompetensramverk i samband med tester


6. Minska användningen av subjektiva bedömningar.

Minska användningen av subjektiva bedömningar, till exempel baserat på personlig kemi eller intryck. Ju färre irrelevanta faktorer du har som påverkar bedömningen av kandidaterna desto högre reliabilitet. Lyssna på ett avsnitt av Rekryteringspodden, om hur du  del av hur du skapar en bra struktur för intervjusituationen här

Vill du veta mer om validitet och reliabilitet, och framförallt personlighetstester?

Då tipsar vi om en intervju med Sofia Sjöberg, CEO at Psychometrics Sweden AB and co-founder of Assessment Engine i Rekryteringspodden.  Läs mer och lyssna här: 

Rekryteringspodden avsnitt #90 - Sofia Sjöberg, om personlighetstester