Värdet av att tänka strategiskt kring kompetens-försörjning

Katarina Riml och Louise Thulin hjälper företag med strategisk rådgivning inom Talent Acquisition (TA). Här delar de med sig av hur uppdragen kan se ut när de hjälper våra kunder, varför de anser att det är viktigt att driva utvecklingen av TA som en egen profession, och värdet av att anpassa en TA-funktion efter den egna organisationens behov och förutsättningar. 

Katarina Riml är partner och senior konsult inom strategisk rådgivning med fokus på utveckling av TA-funktioner. Louise Thulin är även hon senior konsult med en gedigen erfarenhet från rådgivning inom TA och erfarenhet av att både bygga och leda TA-funktioner. Tillsammans hjälper de företag att förbättra sitt rekryteringsarbete och att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.  

Deras gemensamma reflektion är att TA alltmer tar en egen plats i organisationer, i stället för att alltid vara en del av HR som tidigare. Vi bad dem dela med sig av sin syn på utvecklingen inom TA och berätta mer om vad de gör i sina uppdrag som strategiska rådgivare.  

Katarina-intervju Louise-intervju

Katarina Riml och Louise Thulin, strategiska rådgivare

Kan ni förklara vad ni menar med att TA börjar växa fram som en egen profession?  

Louise: ”Arbetssättet har förändrats mycket de senaste åren, man behöver arbeta mer proaktivt med hela kedjan från attraktion till onboarding, därav att man också talar mer om Talent Acquisition idag än Rekrytering. Rekrytering har utvecklats från att ha varit en reaktiv process med en tydlig start och ett tydligt slut med syfte att fylla lediga tjänster till en proaktiv och ständigt pågående process för att hela tiden söka efter relevanta kompetenser. Det kräver också en annan typ av kompetens än tidigare, då rekrytering idag handlar mycket om försäljning och marknadskännedom.” 

Katarina: "Utmaningarna som finns idag på marknaden med att attrahera rätt kompetens gör också att det blivit en annan strålkastare på TA. Vi ser att allt fler organisationer börjar inse att Talent Acquisition är mycket mer än bara en del av HR. Det handlar om att hitta och attrahera rätt talanger och det är en komplex och viktig uppgift som kräver specialistkunskaper. Därför börjar allt fler organisationer att skapa interna TA-funktioner som utgör en egen profession." 

Ser ni några skillnader i den här utvecklingen kopplat till bransch eller typ av verksamhet, eller gäller det generellt alla organisationer? 

Katarina: ”Vi har kunder i många olika branscher med väldigt olika verksamheter. Generellt påverkar utvecklingen inom TA alla men sen kan det finnas vissa skillnader mellan olika branscher. Inom IT/Tech har det länge funnits utmaningar att hitta kompetens, men den utvecklingen har också spridit sig även till alla branscher.” 

Louise: ” I våra uppdrag ser vi egentligen inget tydligt mönster i vilka branscher som behöver mer stöd, vi arbetar som sagt väldigt brett t ex inom IT och finans, privat och offentlig sektor. Självklart är varje uppdrag unikt på ett sätt och anpassas efter behov och förutsättningar hos kunden.” 

Vilka fördelar har företag som har en TA-funktion inhouse jämfört med de som tar extern hjälp?  

Louise: ”Företag som har en TA-funktion har förutsättningar att arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning på ett helt annat sätt. Jag skulle säga att det är en avgörande framgångsfaktor för rekrytering idag. Med en intern rekryteringsfunktion minskar du också beroendet av externa aktörer - du äger själv din kompetensförsörjning. Dessutom är det en fördel utifrån ett kostnadsperspektiv. 
 
Katarina: ”Som intern TA är man expert på sin egen verksamhet. Det skapar en annan flexibilitet i organisationen där en intern TA-funktion kan stötta på lite olika sätt beroende på vilket behov verksamheten har. Alla rekryteringar behöver inte följa exakt samma modell och bör anpassas efter exempelvis vilken målgrupp man vill attrahera”.  

Hur vet man som företag att det är dags att skapa en egen TA-funktion, går det att räkna på det? 

Katarina: ”Det går absolut att räkna på. Det finns ett flertal faktorer man bör ta i beaktande i en sådan analys, men vår erfarenhet är att det ofta skapas ett bra underlag att ta vidare inför ett beslut om att etablera en intern TA-funktion. Vi arbetar ofta med att ta fram business case som en del i vårt rådgivande arbete hos våra kunder. Ambitionen är att öka kvaliteten och samtidigt sänka kostnaderna, och det kan man göra med en intern TA-funktion om det görs rätt. Det är där vi kommer in i bilden.

Varför anser ni att det är viktigt att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning?  

Louise: ” Det tar längre tid att rekrytera idag och man behöver arbeta uppsökande mot kandidater på ett annat sätt. Så längre rekryteringsprocesser tillsammans med den ökade förändringstakten i samhället, genom exempelvis digitalisering och teknikutveckling, ökar risken att halka efter i kompetensförsörjningen snabbt om man inte tänker mycket mer långsiktigt. Det är affärskritiskt att ha en långsiktig plan för kompetensförsörjningen idag.”

Varför behövs en affärsenhet för strategisk rådgivning inom TA? 

Louise: "Vi tycker att det är viktigt att vara med och driva utvecklingen av TA och att visa på värdet av att ha en intern TA-funktion i organisationen. Därför fokuserar vi på att hjälpa organisationer att bygga en framgångsrik och proaktiv TA-funktion som är anpassad efter verksamhetens behov och förutsättningar. Dessutom vill vi agera stöd och bollplank till HR- och TA-chefer i frågor kring TA-funktioner och arbetssätt inom kompetensbaserad rekrytering utifrån vår erfarenhet från många olika branscher.” 

Vilka utmaningar ser ni att många har när det kommer till kompetensförsörjningen?  

Katarina: ”Det är en utmaning att skapa långsiktigheten, det handlar lika mycket om att skapa förutsättningar för ett internt TA team att arbeta proaktivt som att koppla affärsplan till kompetensplan. Vi ser att vi har en fantastisk möjlighet att hjälpa våra kunder att ta de första stegen i rätt riktning och sedan kan vi också på olika sätt fortsätta stötta i implementeringsfasen. Det är ett otroligt roligt och givande arbete vi gör.”

Vilka tjänster erbjuder ni inom er nya affärsenhet för strategisk rådgivning? 

Katarina: "Vi erbjuder en tjänst i form av nulägesanalys där vi genomlyser befintligt rekryteringsarbete och ger utvecklingsförslag samt rekommendationer kring utveckling av organisation, arbetssätt och verktyg för arbetet med TA. Allt är såklart anpassat efter den specifika kunden och deras situation. Dessutom erbjuder vi workshops kring utveckling av rekryteringsprocesser, framtagande av kravprofiler och search-strategier, samt bollplank för TA-chefer. Vi ger också rådgivning i val av verktyg, som ATS och testverktyg." 

Tack för att ni delade med er!  

Katarina Riml är partner och senior konsult med 20 års erfarenhet inom HR-området, från både privat och offentlig sektor. Hon har lång erfarenhet av att bygga upp, utveckla och leda TA- och HR-funktioner, och av att arbeta med utveckling av organisation, arbetssätt och verktyg för att skapa affärsvärde och samhällsnytta.  

Louise Thulin är senior konsult med lång erfarenhet av att bygga upp och utveckla inhouse rekryteringsfunktioner, med fokus på kompetensintensiva organisationer i konsultbranschen, inom bland annat management consulting och IT-konsultbranschen. Louise har också arbetat som Head of TA under många år och även haft uppdrag som interim TA-chef. 

Vill du få hjälp att identifiera och prioritera era utvecklingsinsatser? 

Boka ett samtal med Katarina eller Louise och få deras input på hur du kommer framåt på bästa sätt. Läs mer här, och skicka in en kontaktförfrågan så återkommer de inom kort.