HOME of Recruitments kompetensramverk #92

Josefin & Anki beskriver varför kompetensramverket från HOME of Recruitment ser ut som det gör. I avsnitt 30 kan ni lyssna till hur det bäst används. Stort lycka till med dina rekryteringar! 

Ett kompetensramverk underlättar rekryteringsarbetet, det skapar struktur och effektiviserar. Utgå från ramverket när ni tar fram kravprofilen och använd det därefter för att skapa bra intervjuunderlag. I vår kunskapsbank finns vårt kompetensramverk även helt gratis! Ladda ner det här: https://www.homeofrecruitment.se/kompetensramverk-kompetensbaserad-rekrytering-nerladdning 

Viktiga takeaways
  • Välj 3-4 kompetenser ur ramverket
  • Ett ramverk som ska vara lätt att ta till sig för både rekryterare och kandidater
  • Ramverket baseras i psykologiska modellen femfaktormodellen.
  • Varje faktor motsvaras av två kompetenser i kompetensramverket.
  • 60 frågor med enkelt språk som kan anpassas för alla typer av verksamheter!
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

Anki och josefin berättar om en av de viktigaste grundpelarna i HOME of Recruitments verksamhet och en utgångspunkt i kompetensbaserad rekrytering, nämligen det kompetensramverk som idag används av många olika verksamheter. Josefin beskriver ramverkets struktur som “olika adjektiv med tillhörande definitioner” som man kan ha med i kravprofilsarbetet, och därefter tillämpa på alla delar i urvalsarbetet. Man bryter ner adjektiv i konkreta beteenden, där ramverket är en perfekt startpunkt.  

Josefin berättar om när de tog fram ramverkets 12 kompetenser under 2018 efter flera år inom branschen. Det specifika antalet kompetenser är en motpol till andra ramverk som är mycket större och spretiga, som snarare krånglar till det för rekryteringsarbetet. Ur HOMEs ramverk tipsar Josefin att man kan försöka välja 3-4 kompetenser vid en rekrytering för att kunna ha en klar målbild med rekryteringen. Ramverket baseras i den psykologiska personlighetsmodellen femfaktormodellen där varje faktor här motsvaras av två kompetenser. De två återstående kompetenserna grundar sig i problemlösningsförmåga och motsvarar kapacitet samt begåvning. Tack vare denna vetenskapliga grund så kan man koppla kompetensramverket till olika testverktyg, utan krav på någon specifik testleverantör, så länge denne har ett vetenskapligt grundat femfaktorstest och ett logiktest.  

Josefin och Anki bryter ner kompetensramverket i några av dess centrala delar och Josefin delar ödmjukt med sig om var hon själv faller inom de olika kompetenserna. De exemplifierar målmedvetenhet, som handlar om hur man tar sig an sina arbetsuppgifter. I HOME of Recruitments ramverk reflekteras detta av adjektiven “strukturerad” och “resultatorienterad”. Strukturerad menar Josefin motsvarar kandidatens samvetsgrannhet i arbetet, medan resultatorienterad reflekterar kandidatens ambitionsnivå. Hon förklarar att det inte nödvändigtvis behöver betyda att man har lika mycket av båda delarna och olika kombinationer av kompetenserna kan betyda olika för olika roller.  

Därefter exemplifieras emotionell stabilitet som representeras av adjektiven “trygg” och “stabil”. Josefin förklarar trygg som någon som ser positivt på sin egen förmåga, med en god självkänsla. Stabil uttrycks i förmågan att behålla gott humör och ett gott tålamod. Även här kan dessa två skilja sig lite i hur starka de är i en person, som Josefin delar att hon upplever även i sig själv.   

Josefin och Anki exemplifierar även faktorerna extraversion, vänlighet och öppenhet. Tillhörande adjektiv inkluderar “relationsbyggande”, “hänsynstagande” och “samarbetsorienterad”. Josefin beskriver dessa människor som sociala och sällskapliga, med en stark empati för andra människor och en förmåga att anpassa sig till den sociala omgivningen.  

Avslutningsvis förklarar Anki och Josefin den ambition de hade när de tog fram ramverket; att det ska vara lätt att ta till sig, att den faktiskt ska underlätta urvalsprocessen och inte krångla till det ytterligare. Ett enkelt språk som kan användas av alla typer av verksamheter där man kan skruva på frågorna och språket så mycket att de faktiskt passar för den roll som ska tillsättas. Där följer också 60 intervjufrågor som ska kännas naturliga för den som intervjuar och vara lättförståeliga för den som svarar, användarvänligt helt enkelt!  

Testa vårt ramverk
Här kan du också ladda ner vårt ramverk med tillhörande intervjufrågor: 

HOME of Recruitments Kompetensramverk - nerladdning